Smernice SZV

USMERNENIE ZSV č.1/2015
k predkladaniu požiadaviek na čerpanie dotačných prostriedkov podľa Nariadenia vlády SR č. 107/2014 Z. z.
________________________________________________________________
Článok I.
§ 3 TECHNICKÁ POMOC
§ 4 KONTROLA VARROÁZY
§ 5 RACIONALIZÁCIA SEZÓNNEHO PRESUNU VČELSTIEV
§ 6 OPATRENIA NA PODPORU LABORATÓRIÍ VYKONÁVAJÚCICH ANALÝZU FYZIKÁLNO-CHEMICKÝCH VLASTNOSTÍ MEDU
§ 7 OPATRENIA NA PODPORU OBNOVENIA STAVU VČELSTIEV
Pre umožnenie rovnomerného čerpania zdrojov Národného programu rozvoja slovenského včelárstva všetkými žiadateľmi o prostriedky podľa Nariadenia vlády SR č. 107/2014 Z. z. (ďalej len „NV 107/2014“), vzhľadom na pretlak požiadaviek zo strany včelárov, sa vydáva toto usmernenie pre možnosti vecného plnenia a refinancovania zdrojov.
Podmienkou realizácie opatrení podľa NV 107/2014 je vynaloženie hospodárneho, efektívneho a účelného využitia finančných prostriedkov.
Nie je možná zámena prijímateľov pomoci, ani položiek uvedených v Žiadosti o poskytnutie pomoci na predmetný podporný rok.
Pre vznik nároku na dotáciu je podmienkou predloženie podkladov v rámci jedného podopatrenia v minimálnej nákupnej cene zariadení 100 € (musia byť predložené doklady sumárne v rámci jedného podopatrenia minimálne v uvedenej nákupnej cene).
Článok II.
1) § 3 TECHNICKÁ POMOC
a) organizovanie prednášok/seminárov: organizácie s počtom členov do 50 – jedna prednáška/seminár za dotačný rok, na každých ďalších i začínajúcich 50 členov možnosť ďalšej prednášky/seminára/dotačný rok. Maximálne však štyri prednášky/semináre za dotačný rok, okrem prednášok/seminárov vykonaných v rámci výstav organizovaných pod záštitou ZSV (výstava Včelár v Trenčíne, výstava Agrokomplex v Nitre a Celonárodná včelárska výstava v Banskej Bystrici). Regionálne zložky – 3 prednášky za podporný rok. V prípade organizovania výstavy alebo súťaže je povolená jedna prednáška/seminár navyše nad uvedený povolený limit. Prezentácia alebo krátka správa sú predkladané v slovenskom, prípadne českom jazyku. Preklad je potrebný pri prezentáciách alebo krátkych správach v cudzích jazykoch.
b) vedenie včelárskych krúžkov – podmienky stanovené samostatným Usmernením ZSV č. 3/2014 k zriadeniu a činnosti včelárskych krúžkov,
c) organizovanie vzdelávacích programov (kurzov) – vzdelávací program môže vykonávať/organizovať len akreditovaná inštitúcia v oblasti včelárstva1 a musí byť ukončený vydaním certifikátu.
1 § 6 ods. 2 zákona 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2
Vzdelávacie programy (kurzy) nemôžu žiadať na refundáciu organizačné zložky ZSV, prípadne organizačné zložky iných včelárskych občianskych združení a musí ich vykonávať akreditovaná inštitúcia. Kópia dokladu o akreditácii v oblasti včelárstva vydaného Ministerstvom školstva je povinnou prílohou pre účely refundácie podľa NV 107/2014.
Organizácie dávajú požiadavky v Žiadostiach o poskytnutie pomoci na max. jeden jednodňový kurz na každých (i začínajúcich) 500 členov v kraji a jeden viacdňový kurz na každých (i začínajúcich) 1 000 členov v kraji. V prípade zvýšenej potreby kurzov len po súhlase Centra odborných poradcov ZSV,
d) organizovanie výstav, súťaží, medzinárodných podujatí a exkurzií včelárskych krúžkov na ukážkové včelnice v Slovenskej republike – za oprávnené náklady sa považujú najmä:
1. registračný poplatok,
2. výstavbu a zariadenie výstavného stánku,
3. zavedenie elektrickej energie, spotrebu elektrickej energie a revíznu správu,
4. zavedenie prívodu vody a odtoku odpadovej vody,
5. prenájom priestorov, kde sa konajú výstavy, súťaže a iné podujatia
6. dopravu a poistenie exponátov,
7. vzorky včelích a včelárskych produktov určených na ochutnávky,
8. materiál potrebný na prípravu súťažných exponátov (výkup súťažných vzoriek včelích produktov nie je oprávneným nákladom),
9. ceny a reprezentačný materiál, a to najviac 200 eur za podujatie, pričom charakter cien musí byť spojený so včelárstvom,
10. poštovné, pozvánky a kancelárske potreby priamo súvisiace s podujatím, a to najviac 100 eur za podujatie (príloha zoznam adresátov a 1 exemplár pozvánky),
11. prepravné náklady na exkurzie včelárskych krúžkov na ukážkové včelnice v Slovenskej republike.
V prípade organizovania súťaže je nutné predložiť pravidlá súťaže, vyhodnotenie súťaže s menným zoznamom výhercov a preberacím protokolom o odovzdaní cien (prevzatie cien deklarovať podpisom/),
Pokiaľ sa uplatňujú ceny pre víťazov pri organizovaní súťaže, je možné uplatniť len ceny súvisiace so včelárstvom, ako ceny sa nemôžu použiť alkoholické výrobky, ani materiál, na ktorý už bola poskytnutá dotácia z prostriedkov NV 107/2014 Z. z. alebo iných verejných zdrojov.
Organizovanie výstav a súťaží v zmysle Smernice SZV č. 2/2013 výstavníctvo a marketing.
e) účasť zástupcov včelárskych združení na vzdelávacích, odborných a prezentačných podujatiach - nutné schválenie Centrom odborných poradcov ZSV,
f) publikačná, osvetová a propagačná činnosť – pre realizáciu aktivít/vydávanie publikácií s rozpočtom nad 500 € je nutné schválenie Centrom odborných poradcov ZSV,
g) nákup výpočtovej a audiovizuálnej techniky: pod audiovizuálnou a výpočtovou technikou sa rozumie najmä: 1 ks prenosný počítač, 1 ks dataprojektor, 1 ks projekčné plátno, 1 ks multifunkčné zariadenie 1 krát za 5 rokov na včelársku organizáciu. Doporučený spôsob obstarávania: organizácie si techniku obstarávajú samostatne. Výdavky musia byť použité hospodárne, účelne a efektívne.
Podmienkou pre poskytnutie podpory v rámci uvedeného opatrenia je minimálny počet 15 členov organizácie registrovaných v CRV. Antivírusový ani iný softvér okrem základného kancelárskeho balíka nie je oprávneným nákladom,
3
h) koordinácia a odborné poradenstvo včelárom – zabezpečuje Centrum odborných poradcov pri ZSV a administratívne zabezpečuje sekretariát ZSV,
i) zabezpečenie technických pomôcok a zariadení na získavanie a spracovanie medu a včelích produktov:
Za oprávnené náklady sa považujú náklady na:
- zariadenia na manipuláciu a odvčeľovanie medníkov a rámikov pri medobraní,
- zariadenia na vytáčanie medu,
- odviečkovacie zariadenie,
- zariadenia a pomôcky na získanie melicitóznych medov,
- zariadenia na separáciu vosku od medu pri odviečkovancoch,
- zariadenia na čistenie medu,
- zariadenia a prístroje na kontrolu kvality včelích produktov,
- čerpadlá na med,
- zariadenia a pomôcky na manipuláciu v medárni,
- plničky medu a ich príslušenstvo,
- zariadenia na spracovanie medu a znižovanie obsahu vody v mede,
- zariadenia na zabezpečenie prípravy včelích produktov na spracovanie a ich skladovanie v tepelnej a chladiacej komore,
- nádoby na skladovanie medu,
- zariadenia na získavanie, spracovanie včelieho vosku a na výrobu medzistienok,
- zariadenia na získavanie, spracovanie a skladovanie včelieho peľu a včelieho chleba,
- zariadenia na získavanie, spracovanie a skladovanie materskej kašičky a propolisu.
Podmienky:
- dotácia na zariadenie rovnakého druhu maximálne 1x za 5 rokov,
- pri technických pomôckach opatrených výrobným číslom predložiť kópiu dokladu s uvedením výrobného čísla zariadenia,
- v prípade nákupu od zahraničného dodávateľa predložiť preklad účtovných dokladov a u platby v cudzej mene prepočet cudzej meny na euro,
- technické pomôcky a zariadenia musia byť primárne určené na včelárske účely, nie je možné poskytnúť podporu na zariadenia určené primárne na iný účel (napr. štandardný vysávač žiadaný ako zariadenie na odvčeľovanie rámikov a podobne),
- zariadenia vo vyššej nadobúdacej cene ako 3 500 € s DPH len na základe projektu predloženého Centru odborných poradcov pri ZSV.
1. Zariadenie na vytáčanie medu – medomet:
 1 ks/včelár s 1 - 30 včelstvami za 5 rokov - tangenciálny, radiálny alebo zvratný – pre výpočet výšky refundácie sa berie do úvahy maximálna nadobúdacia cena do 1 000 € vrátane DPH,
 1 ks/včelár s 31 – 100 včelstvami a viac: 1 ks/včelár za 5 rokov - tangenciálny, radiálny alebo zvratný – v maximálnej nadobúdacej cene do 1 600 € vrátane DPH,
 1 ks/včelár s 101 a viac včelstvami: 1 ks/včelár za 5 rokov v maximálnej nadobúdacej cene do 2 800 € vrátane DPH.
Podporu nie je možné poskytnúť samostatne na nákup príslušenstva k medometu (napr. samostatný nákup pohonu medometu, koša a podobne).
4
2. Odviečkovacie zariadenie - odviečkovací stôl a pod.:
 1 ks/včelár, min. 10 - 50 vč., za 5 rokov, v max. nadobúdacej cene do 1 000 € vrátane DPH,
Odviečkovacie zariadenie - elektrické:
 1 ks/včelár, min. 51 vč., za 5 rokov v max. nadobúdacej cene do 3 500 € vrátane DPH.
3. Čerpadlo na med:
 1 ks/včelár, min. 50 vč., za 5 rokov v max. nadobúdacej cene do 1 200 € vrátane DPH.
4. Plnička medu a jej príslušenstvo:
 1 ks/včelár min. 30 včelstiev, za 5 rokov v max. nadobúdacej cene do 1 500 €
vrátane DPH,
 1 ks/včelár min. 50 včelstiev, za 5 rokov v max. nadobúdacej cene do 3 000 €
vrátane DPH.
5. Zariadenia a pomôcky na získavanie melicitóznych medov,
zariadenia na separáciu vosku od medu pri odviečkovancoch:
 1 ks/včelár min. 30 včelstiev, za 5 rokov v max. nadobúdacej cene do 1 500 €
vrátane DPH,
 1 ks/včelár min. 50 včelstiev, za 5 rokov v max. nadobúdacej cene do 2 000 €
vrátane DPH.
6. Zariadenia na čistenie medu (napr. dekantačná nádoba):
 1 ks/včelár min. 30 včelstiev, za 5 rokov v max. nadobúdacej cene do 500 €
vrátane DPH,
 1 ks/včelár min. 50 včelstiev, za 5 rokov v max. nadobúdacej cene do 1 500 €
vrátane DPH.
7. Zariadenie na spracovanie medu a znižovanie obsahu vody v mede:
1. dehumidifikátor:
 1 ks/včelár min. 50 včelstiev, za 5 rokov v max. nadobúdacej cene do 2 000 € vrátane DPH.
2. pastovacie zariadenie/ zariadenie na dekryštalizáciu medu a pod.:
 1 ks/včelár min. 10 – 50 včelstiev, za 5 rokov v max. nadobúdacej cene do 800 € vrátane DPH,
 1 ks/včelár min. 51 a viac včelstiev, za 5 rokov v max. nadobúdacej cene do 1 500 €.
8. Zariadenie na získavanie, spracovanie a skladovanie vč. peľu a vč. chleba,
 1 ks/včelár min. 50 vč., za 5 rokov v max. nadobúdacej cene do 1 000 € vrátane DPH.
9. Zariadenie na získavanie, spracovanie a skladovanie materskej kašičky a propolisu:
1 ks/včelár min. 50 vč., za 5 rokov v max. nadobúdacej cene do 1000 € vrátane DPH.
10. Zariadenie na získavanie, spracovanie včelieho vosku a na výrobu medzistienok:
1. voskotopka slnečná:
 1 ks/včelár za 5 rokov v max. nadobúdacej cene do 300 € vrátane DPH.
2. ostatné zariadenia:
 1ks/včelár min. 50 včelstiev, za 5 rokov v max. nadobúdacej cene do 1 200 € vrátane DPH.
Finančne náročnejšie projekty len na základe projektu predloženého Centru odborných poradcov pri ZSV.
5
(výroba medzistienok musí zahŕňať komplet linku na ich výrobu - sterilizátor vosku, tácky na liatie vosku, hladké valce, gravírované valce,.... prípadne linku na kontinuálne liatie medzistienok).
11. Zariadenia a pomôcky na manipuláciu v medárni:
 1 ks/včelár min. 30 včelstiev, za 5 rokov v max. nadobúdacej cene do 1 000 € vrátane DPH.
12. Zariadenie a prístroje na kontrolu kvality včelích produktov,
nádoby na skladovanie medu – iba nerezové nádoby na skladovanie medu:
 min. 10 vč., 1 krát naraz za 5 rokov v max. nadobúdacej cene do 600 € vrátane DPH.
Finančne náročnejšie len na základe projektu predloženého Centru odborných poradcov pri ZSV.
Za technické pomôcky a zariadenia na získavanie a spracovanie medu a včelích produktov sa nepovažuje napríklad: samotná tepelná a chladiaca komora, cedidlo, cedník a sito na med,, úľová zostava, úľová váha, dymák, rozperák, kukla, včelárske rukavice, včelársky drôtik, sponky, spojovací materiál, odviečkovacia vidlička, vrecko na odstraňovanie voštín a podobné rôzne drobné včelárske pomôcky.
j) budovanie školských včelníc – iba pri vysokej škole alebo univerzite, na ktorej sa vyučuje včelárstvo ako samostatný predmet a pri strednej odbornej škole, na ktorej sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v samostatnom odbore včelárstvo. Pre novozaložené včelnice až po schválení projektu - v súlade s príslušnými smernicami a usmerneniami (Usmernenie ZSV upravujúce podmienky predkladania projektov na budovanie školských včelníc),
k) budovanie ukážkových, pokusných a ekologických včelníc - v súlade s príslušnými smernicami a usmerneniami ZSV,
l) ochrana včelstiev pred voľne žijúcou zverou – refundácia vo výške najviac 500 € za podporný rok. Podporu je možné poskytnúť na nákup toho istého zariadenia max. 1 krát za 5 rokov. Pri nákupe elektrického ohradníka je potrebné čestným prehlásením zdokladovať, že sú včelstvá umiestnené v extraviláne obce, refundácia nemôže byť poskytnutá na ochranu včelstiev pred zverou, ktoré sú umiestnené v intraviláne obce), Musí byť realizovaný nákup celého kompletu el. ohradníka, nie len napr. napájacieho zdroja bez ostatných jeho súčastí (platí aj pre oplotenie),
m) technické zariadenie regionálnej medárne - v súlade s príslušnými smernicami a usmerneniami ZSV,
n) technické pomôcky pre včelárske krúžky - v súlade s príslušnými smernicami a usmerneniami ZSV.
2) § 4 KONTROLA VARROÁZY
a) úhrada nákladov za nákup liečebných a preventívnych prostriedkov na liečbu varroázy:
Podmienkou realizácie je vynaloženie hospodárneho, efektívneho a účelného využitia finančných prostriedkov. V záujme racionálneho využitia finančných prostriedkov by ZO SZV/OZ ZSV mali realizovať hromadný nákup liečiv pre všetkých členov organizácie. Liečivá a prípravky s dlhšou expiračnou dobou ako 1 rok nakúpiť maximálne 1 x za podporný rok, liečivá a prípravky s kratšou expiračnou dobou ako 1 rok maximálne 2 x za podporný rok,
b) úhrada nákladov spojených s aplikáciou aerosólu alebo použitím iných technologických zariadení povolených v Slovenskej republike pri prevencii alebo liečení varroázy – podporu si možno nárokovať na to isté opatrenie len jeden krát za podporný rok – iba v rámci I. výplatného termínu. Podpora môže byť poskytnutá maximálne na počet včelstiev jednotlivých chovateľov včiel evidovaných v CRV
6
k dátumu ošetrenia. Ošetrujúci zodpovedá a ZO SZV/OZ ZSV potvrdzuje správnosť počtov včelstiev, na ktoré je žiadaná podpora. Jedno včelstvo môže byť ošetrené len 1 krát jedným ošetrujúcim v priebehu podporného roka,
c) úhrada nákladov na prehliadky včelstiev - podporu si možno nárokovať na to isté opatrenie len jeden krát za podporný rok – uplatňujte si podporu na jarné prehliadky včelstiev. Prehliadky včelstiev môže AÚVL vykonať len podľa rajónu, ktorý má v poverení od RVPS. Podpora môže byť poskytnutá maximálne na počet včelstiev jednotlivých chovateľov včiel evidovaných v CRV k dátumu prehliadky. AÚVL zodpovedá za včelstvá umiestnené v jeho rajóne a ZO SZV/OZ ZSV potvrdzuje správnosť počtov včelstiev, na ktoré je žiadaná podpora,
d) úhrada nákladov za nákup aerosólových vyvíjačov, kompresorov a iných certifikovaných technických prostriedkov na liečenie varroázy – podpora sa môže poskytnúť na nákup kompresora 1 krát za 5 rokov a na nákup aerosólového vyvíjača 1 krát za 3 roky.
Doporučený spôsob obstarávania: ZO SZV/OZ ZSV si techniku obstarávajú samostatne.
e) úhrada nákladov za nákup prostriedkov na kontrolu invadovanosti včelstva roztočom Varroa destructor - v množstve 1 ks na 10 včelstiev. Nákup varroa dien realizovať len od dodávateľov, ktorí splnili podmienky prieskumného konania pre dodávateľov úľových zostáv – vyhodnotenie prieskumného konania pre aktuálny podporný rok bude uverejnené na webovom sídle ZSV a v časopise Včelár.
3) § 5 RACIONALIZÁCIA SEZÓNNEHO PRESUNU VČELSTIEV
a) úhrada nákladov na zariadenie na sezónny presun včelstiev.
Predložiť kópiu dokladu s uvedením výrobného čísla zariadenia, ak je ním opatrené.
Predkladá sa aj kópia sprievodného dokladu na premiestnenie včelstiev.
Podporu možno poskytnúť najmä na:
 špeciálne dopravné prostriedky okrem automobilov, kočovné vozy (dopravné prostriedky určené na presun včelstiev v teréne). Zariadenie musí byť certifikované a legislatívne spôsobilé na prevádzku po pozemných komunikáciách,
 nakladacie zariadenia (mechanické, hydraulické a elektrické zariadenia na dvíhanie včelstiev):
1 ks/včelár, min. 50 vč., za 5 rokov v nadobúdacej cene max. 3 000 € vrátane DPH.
 prívesy (prívesné vozíky na presun včelstiev) – za osobný a terénny automobil:
 1 ks/včelár min. 20 vč., za 5 rokov v max. nadobúdacej cene do 1 200 € vrátane DPH,
 1 ks/včelár min. 50 vč., za 5 rokov v max. nadobúdacej cene do 2 500 € vrátane DPH,
 1 ks/včelár min. 150 vč., za 5 rokov v max. nadobúdacej cene do 4 000 € vrátane DPH,
 palety (podstavce na umiestnenie včelstiev):
 1 ks/včelár, min. 20 vč., za 5 rokov v max. nadobúdacej cene do 1 000 € vrátane DPH.
Podpora sa môže poskytnúť na nákup zariadenia rovnakého druhu len 1 krát za
5 rokov.
b) sezónny presun včelstiev, ktoré sú umiestnené mimo trvalých stanovíšť (3 €/včelstvo)
 minimálny počet 10 kočovných včelstiev, na ktoré je možné poskytnúť podporu (na menší počet presúvaných včelstiev nie je možné poskytnúť dotáciu)
c) úhrada nákladov na nákup zariadení na úpravu sezónneho stanovišťa včelstiev
7
 jeden kočujúci včelár: 1 ks motorová píla v max. nadobúdacej cene do 500 € vrátane DPH,
 jeden kočujúci včelár: 1 ks krovinorez v max. nadobúdacej cene do 600 € vrátane DPH,
 jeden kočujúci včelár: 1 ks agregát na výrobu elektrickej energie na použitie prostriedkov na úpravu kočovných stanovíšť, max. nadobúdacej cene do 600 € vrátane DPH,
Za zariadenie na úpravu sezónneho stanovišťa včelstiev sa nepovažuje kosačka.
Podpora sa môže poskytnúť na nákup zariadenia rovnakého druhu len 1 krát za 5 rokov.
d) vypracovanie a realizáciu projektu na zlepšenie pastevných podmienok včelstiev a signalizačnej služby kvitnutia nektárodajných rastlín:
Návrh projektu musí byť schválený Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „ministerstvo“). Návrhy projektov sa prostredníctvom žiadateľa predkladajú ministerstvu na schválenie v termíne do 31. júla pred začiatkom podporného roka, v ktorom chce prijímateľ pomoci čerpať podporu (Žiadateľovi (ZSV) predloží prijímateľ pomoci projekt zároveň so Žiadosťou o poskytnutie pomoci, tlačivo projektu a požadovanú štruktúru podrobného projektu zašle ZSV na vyžiadanie).
Refundácia sa poskytne len za náklady súvisiace s obstaraním sadeníc (len nektárodajných drevín a viacročných nektárodajných rastlín), podporných stĺpikov, hnojiva a ochranného pletiva a to maximálne do výšky účtovne zdokladovaných nákladov – predložiť faktúry. Zároveň je potrebné predložiť 3 cenové ponuky.
e) nákup zariadenia na ochranu a signalizáciu proti krádežiam úľov a kočovných zariadení alebo proti ich poškodeniu alebo zničeniu:
 včelár s 1-30 včelstvami – nákupná cena max. do 500 € vrátane DPH,
 včelár s 31 a viac včelstvami – nákupná cena max. do 660 € vrátane DPH.
Podpora sa môže poskytnúť na nákup zariadenia rovnakého druhu 1 krát za
5 rokov.
3) § 6 OPATRENIA NA PODPORU LABORATÓRIÍ VYKONÁVAJÚCICH ANALÝZU FYZIKÁLNO-CHEMICKÝCH VLASTNOSTÍ MEDU
Podpora môže byť poskytnutá len na analýzy medu vykonané podľa akreditovaných metodík. Subjekt, ktorému vznikli náklady za analýzy medu, môže na refundáciu predložiť náklady za analýzy maximálne 3 vzoriek medu od 1 včelára v rámci každého účelu analýzy.
Ak sa jedná o diagnostiku rezíduí farmakologicky účinných látok a pesticídov v mede a analýzy v rámci súťaže o najlepší med a získanie súhlasu s používaním ochrannej známky „SLOVENSKÝ MED SZV“ alebo „Slovenský med SVS Spolok včelárov Slovenska“ musia byť vykonané v referenčnom laboratóriu.
Pomoc sa neposkytne, ak sa v mede potvrdí prítomnosť rezíduí farmakologicky účinných látok a pesticídov.
4) § 7 OPATRENIA NA PODPORU OBNOVENIA STAVU VČELSTIEV
a) predaj včelích matiek kranskej včely – pomoc je možné poskytnúť chovateľovi včelích matiek len na polovičný počet včelích matiek, ktorý má kupujúci včelár evidovaný v CRV k dátumu nákupu (vzhľadom k tomu, že sa odporúča obmena včelích matiek raz za 2 roky),
b) pomoc na založenie a prevádzku testovacích staníc – oprávnené náklady v zmysle Príručky pre žiadateľa vydanej PPA na aktuálny podporný rok,


8
c) nákup nových včelstiev osadených matkami z plemenných chovov slovenskej kranskej včely a na nákup novej úľovej zostavy na ich osadenie pre začínajúcich včelárov:
 pomoc je poskytovaná na maximálne 5 včelstiev a úľových zostáv, pričom ako referenčná cena pre výpočet pomoci je stanovená cena najlacnejšej úľovej zostavy v danej kategórii, rovnako postupovať v prípade nákupu včelstiev osadených matkami. Podporu je možné poskytnúť len na nákup od dodávateľov, ktorí splnili podmienky prieskumného konania na dodávateľov úľových zostáv a včelstiev – vyhodnotenie v časopise Včelár a webových stránkach ZSV,
 podmienkou pre poskytnutie podpory je zakúpenie úľových zostáv aj včelstiev,
 prijímateľ pomoci musí byť začínajúci včelár, ktorý počas posledných piatich rokov nechoval včely a absolvoval školenie pre začínajúcich včelárov – má v čase predkladania podkladov na refundáciu ukončené vyžadované školenie (študijný odbor Včelár/Včelárka, kurz Školenie pre začínajúcich včelárov alebo absolvovanie štátnicovej skúšky z odboru včelárstvo na vysokej škole),
 do CRV sa začínajúci včelár prihlási najskôr v deň nákupu včelstiev, na ktoré žiada podporu. V zmysle Vyhlášky MPRV SR č. 206/2012 o identifikácii a registrácii včelstiev je včelár po nadobudnutí včelstiev povinný sa do 7 dní zaregistrovať do CRV,
 podrobné informácie sú uvedené v Smernici ZSV pre využitie podpory pre začínajúcich včelárov, aktuálne znenie podľa Nariadenia vlády SR č. 107/2014 Z. z.


Pri požiadavkách na realizáciu investičných projektov s finančným nákladom vyšším ako 8 300 € je potrebné tieto podložiť osobitným projektom predloženým Centru odborných poradcov pri ZSV s pomerným uplatnením štruktúry projektu a požiadaviek Smernice pre tvorbu projektov na budovanie ukážkových včelníc.
Podmienky určené nariadením vlády SR č. 107/2014 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi nie sú týmto Usmernením dotknuté.
Článok III.
1. Usmernenie bolo prerokované Centrom odborných poradcov Združenia Slovenská včela dňa 30. novembra 2014 a schválené predstavenstvom ZSV dňa 30. novembra 2014. Usmernenie nadobúda platnosť dňom schválenia a účinnosť dňa 15. marca 2015.
2. Dňom 15.03.2015 sa ruší platnosť a účinnosť Smernice ZSV č. 1/2013 k predkladaniu požiadaviek na čerpanie dotačných prostriedkov v zmysle Nariadenia vlády SR č. 31/2011 Z. z.
3. Usmernenie v úplnom znení bolo schválené predstavenstvom ZSV dňa 16.10.2015, platnosť nadobúda dňom schválenia a účinnosť dňa 05.11.2015.
V Bratislave 16.10.2015
........................................................
Ing. Ľudovít Gál
predseda predstavenstva ZSV